JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nojalla on Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus antanut henkilöstöä sekä oppilaskuntaa kuultuaan Suupohjan ammatti-instituutin järjestyssäännöt, jotka tulivat voimaan 1.8.2008 alkaen.

TAVOITE

Opetuksen järjestäjä on hyväksynyt järjestyssäännöt, joiden tavoitteena on edistää oppilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyh-teisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN

 • Järjestyssääntöjä noudatetaan opiskeluun liittyvissä paikoissa työjärjestyksen mu-kaisina aikoina. Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat myös oppilaitoksen järjestämät kouluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet esim. opintomatkat, opiskelijoiden koulun tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat oppilaitostaan.
 • Työharjoittelussa ja työssäoppimisjaksoilla noudatetaan ensisijaisesti työpaikan jär-jestyssääntöjä.

OPISKELIJAN OIKEUDET

 • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijoiden suojaami-seksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laatii oppilaitos erillisen suunnitelman.
 • Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta.
 • Opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon.

YLEISTÄ

 • Opiskelijan tulee noudattaa järjestyssääntöjä sekä muita opetukseen ja käyttäyty-miseen liittyviä ohjeita.
 • Oppilaitoksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käytöstapoja. Kunnioitetaan opiskelijatovereita ja henkilökuntaa. Kielenkäytön tulee olla asiallista.
 • Oppilaitos ja sen alue on pidettävä siistinä. Roskaaminen on kielletty.
 • Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Omaisuuden kadottamisesta tai vahingoittamisesta on ilmoitettava heti opettajalle. Mahdollinen korvausvelvolli-suus määräytyy vahingonkorvauslain ( 412/74) mukaan.
 • Oppilaitos ei vastaa sen tiloihin jätetystä opiskelijan omaisuudesta.

OPETUS

 • Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
 • Opiskelijan tulee noudattaa työjärjestyksen mukaisia opetusaikoja.
 • Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti.
 • Välitunnit pidetään työjärjestyksen mukaisesti. Opetustiloihin ei saa jäädä ilman asianmukaista lupaa.
 • Poissaoloista on oppilaitoksen koulutusyksiköillä omat erityisohjeet. Opettaja kirjaa poissaolot ja myöhästymiset.

TYÖTURVALLISUUS

 • Opiskelija on velvollinen noudattamaan työturvallisuudesta annettuja ohjeita. Tapaturmasta tulee välittömästi ilmoittaa opettajalle.

TUPAKOINTI, PÄIHTEET, HUUMEET

 • Päihteiden ja huumaavien aineiden hallussapito, käyttäminen tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opintoihin liittyvissä paikoissa ja alueilla on ehdottomasti kielletty.
 • Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueilla.

MATKAPUHELIMET

 • Matkapuhelimen käyttö ja puhelujen vastaanottaminen on kielletty oppituntien ja kokeiden aikana.

LIIKENNE, PYSÄKÖINTI

 • Kulkuvälineet pysäköidään niille osoitetuille paikoille.
 • Liikuttaessa koulualueella ja sen välittömässä läheisyydessä on noudatettava eri-tyistä varovaisuutta.
 • Turha liikennöinti koulualueella on kielletty.

KURINPITO

 • Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.
 • Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitun-nin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.
 • Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työ-päivän ajaksi.