Yleistä tietoa oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimuskoulutus on joustava, mutta vaativa koulutusmuoto, joka räätälöidään vastaamaan opiskelijan ja työpaikan tarpeita ottaen huomioon opiskelijan osaamisen taso, koulutus ja työkokemus. Koulutus soveltuu niin nuorille kuin aikuisillekin ja henkilökohtaistaminen huomioi opiskelijan erilaiset lähtötasot. Perusperiaate on, että jo hankittua osaamista ei tarvitse uudelleen opiskella.

Mitä oppisopimuksella voi opiskella

Oppisopimuskoulutuksella voit hankkia ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Lähtötaso peruskoulutukseen on kansakoulu, peruskoulu tai lukio. Lisäkoulutuksessa ammattitaitoa syvennetään tai laajennetaan. Peruskoulutuksessa valittavina ovat kaikki nuorten ja aikuisten perustutkinnot. Ammattikorkeakoulututkintoja ei voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena.

Näyttötutkintoina suoritettaviin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin voit tutustua http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet.

Oman osaamiskartoituksen sinua kiinnostavaan tutkintoon voit tehdä osoitteessa
http://www.osaan.fi/

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen koulutuksen hankkii oppisopimustoimisto. Tietopuolisen koulutuksen osuus vaihtelee koulutusalasta riippuen keskimäärin noin 20 % oppiajasta. Oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Lisäksi oppisopimuskoulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen. Myös yrittäjille ja virkamiehille voidaan tehdä oppisopimus.

Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan seuraavia säännöksiä: 
http://www.oph.fi/oppisopimus → Lainsäädäntö

Oppisopimus

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, jonka mukaan opiskelija tekee työnantajalle työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena korvausta vastaan saavuttaakseen ammattitaidon tietyssä ammatissa. Oppisopimuksessa on mainittava sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus ja tutkinto, johon oppisopimus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Lisäksi sopimukseen merkitään vastuullinen työpaikkakouluttaja ja oppilaitos, joka vastaa tietopuolisesta koulutuksesta.

Henkilökohtainen opiskeluohjelma

Oppisopimukseen liittyy aina henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS). Sen runkona on opiskeltavan tutkinnon perusteissa mainitut tavoitteet. HOPS:ssa määritellään ammattitaidon saavuttamisen ja koulutuksen kannalta keskeiset työtehtävät, koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus, opintojen ajoittuminen koulutusajalle, vastuullinen kouluttaja ja muut opiskelijan kannalta tarpeelliset opintojen järjestämiseen liittyvät asiat. HOPS:ssa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Opiskeluohjelma tarkentuu ja kehittyy koulutuksen aikana.