Opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolatoiminta liittyy hyvin läheisesti oppilaitoksen opetus- ja kasvatustyöhön. Järjestyssäännöt ohjaavat opiskelijoita vastuulliseen käyttäytymiseen.

 1. Soveltamisalue

Opiskelija-asuntolan alue on asuntola piha-alueineen. Järjestyssääntöjä sovelletaan kaikenikäisiin asuntolassa asuviin ja siellä vieraileviin. Asuntolassa asuva on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä.

2. Opiskelija-asuntolassa asumisen eri tilanteet

Opiskelija-asuntolassa saavat yöpyä vain ne, joille asuntolanhoitaja-ohjaaja on myöntänyt asumisoikeuden tiettyyn huoneeseen. Asuntolassa asumisen edellytyksenä on säännöllinen koulunkäynti/opiskelu.

Viikonloppuisin ja lomien aikana asuminen on sallittu vain työvuorossa oleville ja poikkeustapauksissa asuntolanhoitaja-ohjaajan luvalla, ja alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus.

Opiskelija saa ottaa vastaan vieraita ma - to iltaisin klo 17.00 - 22.00. Muista vierailuajoista päättää asuntolanhoitaja-ohjaaja. Yövieraita asuntolassa ei saa olla.

Yksittäiseen asuinhuoneeseen voi mennä asukkaan läsnä ollessa ja/tai hänen luvallaan. Kiinteistön omistajan edustajalla on myös oikeus päästä asuinhuoneeseen huolto- ja korjaustöiden tai yleisen turvallisuuden vaatiman asian hoitamiseksi.

Hiljaisuus asuntolassa on klo 22.30 - 06.00, jolloin saa oleskella vain omassa solussa.

Jokainen asukas vastaa oman huoneensa siisteydestä, yhteisten tilojen siivouksesta vastaavat asukkaat erikseen asuntolanhoitaja-ohjaajan antaman ohjeen mukaisesti. Jos viikkosiivousta ei kehotuksesta huolimatta ole tehty, huone ja/tai yhteiset tilat siivotutetaan, jolloin opiskelijalle/solun asukkaille lähetetään lasku.

Jokainen asukas on aina velvollinen välittömästi asian huomattuaan ilmoittamaan asuntolanhoitaja-ohjaajalle esiin tulleista puutteista, solussa tapahtuneista esineiden ja kiinteistön rikkoutumisesta sekä mahdollisista järjestyshäiriöistä ja vahingonteoista.                                                       

Asuntola ei ole oikea paikka sairastaa. Aina kun mahdollista niin mennään kotiin sairastamaan. Lääkärin kirjoittamat pidemmät sairauslomat vietetään aina kotona, ei asuntolassa.

3. Tupakointi, päihteet ja huumeet

Tupakointi ja muiden tupakkaan verrattavien tuotteiden (esim. sähkötupakka, nuuska, vesipiippu) on kielletty opiskelija-asuntolassa ja kaikkien oppilaitosten piha-alueilla tupakkalain nojalla. Alkoholin ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen sekä huumeiden käyttöön tarkoitettujen välineiden hallussapito opiskelija-asuntolassa ja oppilaitosten ulkoalueilla on kielletty.

Asuntolanhoitaja-ohjaaja voi varmistaa opiskelijan päihtyneisyyden alkometrillä. Asuntolanhoitaja-ohjaajalla on velvollisuus tehdä alaikäisestä huumeiden käyttäjästä lastensuojeluilmoitus.

4. Asuntolan omaisuus, siisteys ja valvonta

Asuntolan toimintaa valvoo asuntolanhoitaja-ohjaaja, sekä alueen yleistä valvontaa hoitava henkilö ja vartiointiliike. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden niin vaatiessa, valvontaa ja kiinteistön hoitoa suorittavalla on oikeus erityisestä syystä tehtäväänsä hoitaessaan mennä asuntoihin.  Alueella on tallentava kameravalvonta.

Asuntolan omaisuuden siirtämisestä, vahingoittamisesta tai laitteen epäkuntoon menemisestä on viipymättä ilmoitettava asuntolanhoitaja-ohjaajalle. Vahingon tai epäsiisteyden aiheuttaja on korvausvelvollinen (vahingonkorvauslaki 412/31.5.1974) aiheuttamastaan vahingosta tai epäsiisteydestä.

Asukkaaksi hyväksymisen jälkeen opiskelija maksaa 100 €:n takuumaksun. Se palautetaan lukuvuoden päättyessä, mikäli asuntoon ei ole tehty tahallisia vaurioita.

Asuntolanhoitaja-ohjaajalla, rehtorilla, koulutus- ja talousjohtajilla tai heidän määräämillään henkilöillä on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä huoneisiin.

5. Rikkomukset ja seuraamukset

Asuntolan järjestyssääntöjen rikkomisesta asuntolanhoitaja-ohjaaja antaa suullisen huomautuksen. Ellei asuntolan asukas noudata suullisesti annettua huomautusta, antaa oppilaitoksen rehtori asuntolanhoitaja-ohjaajan esityksestä asukkaalle kirjallisen varoituksen. Rehtori päättää myös asukkaan erottamisesta tarpeen vaatiessa, ellei asukas ole noudattanut kirjallisessa varoituksessa annettua määräystä. Ottamalla asuntolapaikan vastaan, asukas sitoutuu noudattamaan järjestyssääntöjä.

6. Muut asumisen tilanteet

Aseiden, niiden jäljitelmien, tai muiden ampumatarvikkeiden, ilotulitteiden sekä niihin verrattavien esineiden tuominen asuntolaan ja sen alueelle sekä asuntolan tiloissa säilyttäminen on kielletty. Asuntolan tiloissa ei saa käyttää tai säilyttää polttoaineita tai muita palavia nesteitä, koneiden osia tai muita vastaavia esineitä.

Kaikenlainen avotulen teko ja kynttilöiden polttaminen on asuntolan tiloissa ja ulkoalueilla kielletty.

Lemmikkieläinten pito asuntolassa on sallittu vain niille erikseen varatuissa soluissa hakemuksen perusteella. Lemmikkien tuominen ilman asianomaista lupaa on kielletty.

Kauhajoella 9.11.2017
Ari Loppi
rehtori