Työssäoppiminen

Suupohjan ammatti-instituutissa ammatillisiin opintoihin sisältyy 30–39 osp työpaikalla tapahtuvaa
oppimista, joka järjestetään yhteistyössä ammatti-instituutin ja työelämän välillä.

Opiskelija oppii työpaikoilla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja saa yleisiä valmiuksia työelämää varten. Työssäoppiminen arvioidaan pääosin ammattiosaamisen näytöillä. Ammatti-instituutin vastuulla on yhdessä opiskelijan kanssa järjestää työssäoppimispaikka. Oppilaitoksen tehtävä on varmistaa, että työnantajalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa ja työvälineistöä sekä ammatillisesti ja koulutuksellisesti pätevää henkilökuntaa opetussuunnitelman perusteiden mukaisen koulutuksen järjestämiseksi työpaikalla.

Työssäoppimista toteutetaan ammatin oppimisen kannalta riittävän pitkissä jaksoissa. Näin opiskelija saa tilaisuuden oppia kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään. Työssäoppimisen jakso voidaan suorittaa myös ulkomailla, jos se vastaa opetussuunnitelman tavoitteita ja on etukäteen sovittu.

Työssäoppimisesta laaditaan aina kirjallinen puitesopimus SAI:n ja työnantajan kesken. Lisäksi käytännön toteutuksesta laaditaan opiskelijakohtainen sopimus työnantajan, oppilaitoksen ja opiskelijan kesken. Suupohjan ammatti-instituutti vastaa lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta, ellei opiskelija ole työsuhteessa tai yrittäjä. Opiskelijoille on otettu myös  vastuuvakuutus työssäoppimisen ajalle.

Työssäoppiminen ja työturvallisuus

Opiskelijalla on oikeus fyysisesti ja psyykkisesti turvalliseen oppimisympäristöön. Suupohjan ammatti-instituutin tulee ennen kirjallisen sopimuksen tekemistä selvittää, että työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva ammattiosaamisen näyttö voidaan järjestää turvallisesti.

Oppilaitoksessa on varmistettava, että opiskelijalla on riittävät valmiudet turvalliseen työhön ja opiskeluun työpaikalla ja välittää tieto opiskelijan valmiuksista työpaikalle. Nuori työntekijä saa tehdä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vahvistetussa esimerkkiluettelossa mainittua vaarallista työtä, jos on huolehdittu siitä, ettei nuoren työntekijän käyttöön tarkoitetuista laitteista,  aineista tai työolosuhteista ole hänelle itselleen eikä muille erityistä vaaraa. Ennen vaarallisen työn aloittamista on instituutin yhteistoiminnassa työnantajan kanssa tehtävä ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Opiskelijalla on oikeus korvaukseen tapaturman sattuessa työssäoppimispaikalla.

Työssäoppimiseen liittyvät lomakkeet sijaitsevat intranetissä.