Opintojen rahoitus

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä on mm. päätoiminen opiskelu joka kestää vähintään 2 kk.

Lisätietoja saat Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/opintotuki

Aikuiskoulutustuki

Voit saada täysimääräistä aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet työ- tai virkasuhteessa ja

 • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
 • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
 • jäät palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja
 • saat opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa ja
 • et saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta Koulutusrahasto voi maksaa aikuiskoulutustukea.

Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto 1.1.2017 alkaen on 15 kuukautta. Jos haet jatkoa samaan koulutukseen ennen vuotta 2017 myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, tuen enimmäiskesto on 19 kuukautta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen etuus.

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea tutkintoon johtavaan opiskeluun, tutkinnon osien suorittamiseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet Suomessa asuva palkansaaja tai yrittäjä ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos muutat aikuiskoulutustuen saajana ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa. Sinun tulee ilmoittaa tilapäisestäkin ulkomaille muutostasi Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Koulutusrahasto ei pääsääntöisesti myönnä aikuiskoulutustukea ulkomaisessa oppilaitoksessa tapahtuviin opintoihin.

Ahvenanmaalla henkikirjoitetut henkilöt eivät kuulu aikuiskoulutustuen piiriin. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.

 

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Jos ansaitset opintovapaan aikana tuloja yli 250 euroa kuukaudessa tai opiskelusi on osa-aikaista tai jaksoittaista (= opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta), hae tukea soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen. Soviteltuna maksettavan tuen määrään vaikuttavat opiskelukuukauden aikana ansaitsemasi tulot. Voit hakea tukea jälkikäteen myös pidemmältä ajalta, jolloin kultakin kalenterikuukaudelta ansaitsemasi tulot selvitetään tukea hakiessasi erikseen.

Kuukauteen, jolta maksetaan soviteltua aikuiskoulutustukea, katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää todellisten opintovapaapäivien lukumäärästä riippumatta.

Tarkempaa tietoa Koulutusrahaston sivuilta

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Yrittäjän on myös mahdollista saada aikuiskoulutustukea ehtojen niin täyttyessä.

Tarkempaa tietoa Koulutusrahaston sivuilta.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi.

Stipendin saamisen edellytyksenä on, että olet tutkinnon suorittamispäivänä alle 68-vuotias. Tutkinnon suorittamispäiväksi katsotaan tutkintotodistukseen merkitty päivämäärä.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, sinun on oltava tutkinnon suorittamispäivänä alle 64-vuotias.

Stipendin muut myöntämisen edellytykset, vähintään viiden vuoden työssäolo ja Suomessa asuminen, säilyvät ennallaan.

Tarkempaa tietoa Koulutusrahaston sivuilta

Työttömyysetuus

Hakijan tulee olla vähintään 25-vuotias, ilmoittautuneena TE-toimistoon ja hänellä tulee olla TE-toimistossa todettu koulutustarve. Opintojen tulee olla päätoimisia. Opintojen ajalta opiskelija saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan kulukorvausta.

Tarkempaa tietoa TE-palveluiden sivuilta

Vuorotteluvapaa

 • Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 360 kalenteripäivää.
 • Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 16 vuotta.
 • Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta.
Vuorotteluvapaan ajalta voi saada vuorottelukorvausta, jonka suuruus 70 % tai 80% ( jos työtä 25v tai yli) työttömyyskorvauksen määrästä.
 
Tarkempaa tietoa TE-palveluiden sivuilta
 
Kuntoutusraha
 
Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta, kun et kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä. Muita kuntoutuksen ajan etuuksia ovat ylläpitokorvaus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus.

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja osallistumasi kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Tarkempaa tietoa Kelan verkkosivuilta

Oppisopimuskoulutus

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ko ajalta palkkaa.

Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle

 • päiväraha 15 € /opetuspäivä
 • perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
 • matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/ kurssijakso, halvimman matkustustavan mukaan)
 • majoittumiskorvaus 8 € (kun opiskelijalle syntyy majoittumistarve)
 
Kysy lisää Suupohjan ammatti-instituutin oppisopimustoimistosta.