Koulukuraattori

Jouni Vallin
puh: 044 550 1901
s-posti: jouni.vallin(a)saiedu.fi

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tekee pääasiassa työtä oppilaan ja opiskelijan sekä heidän elämäntilanteeseensa liittyvän sosiaalisen verkoston kanssa. Koulun sosiaalityöhön sisältyy sekä korjaavaa että ennaltaehkäisevää yksilö- ja yhteisötason työtä. Koulukuraattori tukee ja kehittää osaltaan yhteistoimintaa kouluyhteisössä työskentelevien, koulun ja kotien sekä koulun ja ulkopuolisten organisaatioiden kesken.

Koulun sosiaalityö, kuten sosiaalityö yleensäkin, on muutostyötä. Koulukuraattori pyrkii tekemään yhteistyötä sekä oppilaiden ja opiskelijoiden, vanhempien, opettajien, koulun muun henkilökunnan sekä koulun ulkopuolisten tahojen ja viranomaisten kanssa. Yhteistyösuhteet perustuvat luottamuksellisuuteen ja niistä neuvotellaan aina oppilaan ja opiskelijan kanssa.

Koulukuraattori yhteistyölinkki kouluyhteisössä. Koulukuraattori on osa oppilashuollon tiimiä, mutta myös yhteistyökumppani ja tukihenkilö opettajille. Ammatillisissa oppilaitoksissa kuraattori on psykososiaalisen työn asiantuntija ja auttaa esimerkiksi asumisen, päihteiden, talouden, ihmissuhteiden, opiskelun ja ajankäytön ongelmissa. Kuraattorin asiakastyössä on keskeistä opiskelijan inhimillisen ja ammatillisen kasvun sekä opiskeluedellytysten vahvistaminen. Kuraattori toimii myös tiiviissä yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilökunnan, opiskelijan perheiden ja muiden hallintokuntien ja viranomaisten kanssa.

"Koulukuraattorin työssä peruslähtökohta on työskennellä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja kasvun tukemiseksi. Tavoite toteutuu parhaiten tukemalla opettajaa ryhmänsä kasvatustyössä."

Koulukuraattorin tehtävä on luoda verkostoja ja huolehtia siitä, että yhteistyö eri suuntiin toimii kitkattomasti ja kontaktit ovat kunnossa, kun koulun ulkopuolista apua tarvitaan."
Koulukuraattoreilla on sosiaalityöntekijän koulutus. Kuraattoriksi ei kuitenkaan valmistuta yliopistosta, vaan ammattilaiseksi kehitytään työssä vuosien aikana. Koulukuraattorin työtä säätelee lastensuojelulaki ja opetuslaki. Lapsen ja nuoren hyvinvointi ja aikuiseksi kasvun tukeminen, ei estäminen, on työmme punainen lanka.

Koulukuraattorin, kuten opettajankin, rooli suhteessa oppilaaseen ja opiskelijaan vaihtelee Esimerkkejä rooleista ovat: tukija, optimisti: nuoreen ja tämän mahdollisuuksiin uskominen, kannustaminen, ihmissuhdetaitojen kehittäjä: vuorovaikutustaidoissa ja ristiriitojen ratkaisussa ohjaaminen, taistelupari: rajojen asettaminen, tunteiden kaatopaikkana ja "peilinä" toimiminen, kasvattaja: neuvojen ja ohjeiden antaminen, myönteisen kehityksen tukeminen, aikuinen kaveri: yhdessä tekeminen, jutteleminen, aikuisen malli.