Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuollon avulla edistetään opiskelijoiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus.

Opiskelijahuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. Opiskelijahuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Opiskelijahuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä.

Koulun sosiaalityö, kuten sosiaalityö yleensäkin, on muutostyötä. Koulukuraattori tekee
yhteistyötä sekä oppilaiden ja opiskelijoiden, vanhempien, opettajien, koulun muun henkilökunnan
sekä koulun ulkopuolisten tahojen ja viranomaisten kanssa. Yhteistyösuhteet perustuvat luottamuksellisuuteen, ja niistä neuvotellaan aina oppilaan ja opiskelijan kanssa.

Koulukuraattori on yhteistyölinkki kouluyhteisössä. Koulukuraattori on osa oppilashuollon tiimiä, mutta myös yhteistyökumppani ja tukihenkilö opettajille. Ammatillisissa oppilaitoksissa kuraattori on psykososiaalisen työn asiantuntija ja auttaa esimerkiksi asumisen, päihteiden, talouden, ihmissuhteiden, opiskelun ja ajankäytön ongelmissa. Kuraattorin asiakastyössä on keskeistä opiskelijan inhimillisen ja ammatillisen kasvun sekä opiskeluedellytysten vahvistaminen. Kuraattori toimii myös tiiviissä yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilökunnan, opiskelijan perheiden ja muiden hallintokuntien ja viranomaisten kanssa.