Opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolatoiminta liittyy hyvin läheisesti oppilaitoksen opetus- ja kasvatustyöhön. Järjestyssäännöt ohjaavat opiskelijoita vastuulliseen käyttäytymiseen.


1. Soveltamisalue
Opiskelija-asuntolan alue on asuntola piha-alueineen. Järjestyssääntöjä sovelletaan kaikenikäisiin asuntolassa asuviin ja siellä vieraileviin. Asuntolassa asuva on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä.

2. Opiskelija-asuntolassa asumisen eri tilanteet
Opiskelija-asuntolassa saavat asua vain ne, joille asuntolan hoitaja on myöntänyt asumisoikeuden tiettyyn huoneeseen. Viikonloppuisin ja lomien aikana asuminen on sallittu työvuorossa oleville ja poikkeustapauksissa asuntolanhoitaja-ohjaajan luvalla, ja alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus.
Opiskelija saa ottaa vastaan vieraita ma - to iltaisin klo 17.00 - 22.00. Muista vierailuajoista päättää asuntolanhoitaja-ohjaaja. Yövieraita asuntolassa ei saa pitää.
Yksittäiseen asuinhuoneeseen voi mennä asukkaan läsnäollessa ja/tai hänen luvallaan. Kiinteistön omistajan edustajalla on myös oikeus päästä asuinhuoneeseen huolto- ja korjaustöiden tai yleisen turvallisuuden vaatiman asian hoitamiseksi.
Hiljaisuus asuntolassa on klo 22.30 - 06.00, jolloin saa oleskella vain omassa solussa.
Jokainen asukas vastaa oman huoneensa siisteydestä, yhteisten tilojen siivouksesta vastaavat asukkaat erikseen asuntolanhoitaja-ohjaajan antaman ohjeen mukaisesti.
Jokainen asukas on aina velvollinen välittömästi asian huomattuaan ilmoittamaan asuntolanhoitaja-ohjaajalle esiin tulleista puutteista, solussa tapahtuneista esineiden ja kiinteistön rikkoutumisesta sekä mahdollisista järjestyshäiriöistä ja vahingonteoista.

3. Tupakointi, päihteet ja huumeet
Tupakointi ja muiden tupakkaan verrattavien tuotteiden (esim. sähkötupakka, nuuska, vesipiippu) on kielletty opiskelija-asuntolassa ja kaikkien oppilaitosten piha-alueilla tupakkalain nojalla. Alkoholin ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen sekä huumeiden käyttöön tarkoitettujen välineiden hallussapito opiskelija-asuntolassa ja oppilaitosten ulkoalueilla on kielletty.
Asuntolanhoitaja-ohjaaja voi varmistaa opiskelijan päihtyneisyyden alkometrillä.
Asuntolanhoitaja-ohjaajalla on velvollisuus tehdä alaikäisestä huumeiden käyttäjästä lastensuojeluilmoitus.

4. Asuntolan omaisuus, siisteys ja valvonta
Asuntolan toimintaa valvoo asuntolanhoitaja-ohjaaja sekä alueen yleistä valvontaa hoitava henkilö ja vartiointiliike. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden niin vaatiessa, valvontaa ja kiinteistön hoitoa suorittavalla on oikeus erityisestä syystä tehtäväänsä hoitaessaan mennä asuntoihin. Alueella on tallentava kameravalvonta.
Asuntolan omaisuuden siirtämisestä, vahingoittamisesta tai laitteen epäkuntoon menemisestä on viipymättä ilmoitettava asuntolanhoitaja-ohjaajalle. Vahingon tai epäsiisteyden aiheuttaja on korvausvelvollinen (vahingonkorvauslaki 412/31.5.1974)
Asuntolanhoitaja-ohjaajalla, rehtorilla, koulutus- ja talousjohtajilla tai heidän määräämillään henkilöillä on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä huoneisiin. Asukkaaksi hyväksymisen jälkeen opiskelija maksaa 100 €:n takuumaksun. Se palautetaan lukuvuoden päättyessä, mikäli asuntoon ei ole tehty tahallisia vaurioita.

5. Rikkomukset ja seuraamukset
Asuntolan järjestyssääntöjen rikkomisesta asuntolanhoitaja-ohjaaja antaa suullisen huomautuksen. Ellei asuntolan asukas noudata suullisesti annettua huomautusta, antaa oppilaitoksen rehtori asuntolanhoitaja-ohjaajan esityksestä asukkaalle kirjallisen varoituksen. Rehtori päättää myös asukkaan erottamisesta tarpeen vaatiessa, ellei asukas ole noudattanut kirjallisessa varoituksessa annettua määräystä.

6. Muut asumisen tilanteet
Aseiden, niiden jäljitelmien, tai muiden ampumatarvikkeiden, ilotulitteiden sekä niihin verrattavien esineiden tuominen asuntolaan ja sen alueelle sekä asuntolan tiloissa säilyttäminen on kielletty. Asuntolan tiloissa ei saa käyttää tai säilyttää polttoaineita tai muita palavia nesteitä, koneiden osia tai muita vastaavia esineitä.
Kaikenlainen avotulen teko ja kynttilöiden polttaminen on asuntolan tiloissa ja ulkoalueilla kielletty.
Lemmikkieläinten pito asuntolassa on sallittu vain niille erikseen varatuissa soluissa hakemuksen perusteella. Lemmikkien tuominen ilman asianomaista lupaa on kielletty.

Kauhajoella 19.5.2016
Ari Loppi
rehtori